İletilerinizi bekliyorum...

gulerbugday@ttmail.com

Facebook

    (Güler Buğday)

Twitter

    twitter.com/gulerbugday

 

CHP, NEDEN İKTİDAR VE UMUT OLAMIYOR, 7 HAZİRAN VE 1 KASIM SEÇİM SONUÇLARI

25 Kasım 2015 Çarşamba, 16:29

Cumhuriyeti kuran parti, artık laik cumhuriyeti yıkanlara, tek adam diktasını dayatanlara ve korku imparatorluğu yaratanlara engel olamıyor!

Bursa Bamsz | letiim | zgemiim | Kitaplarm | Hakkmda Yazlanlar | Animasyonlu iirler

Ana Menü

» Ana Sayfa

» Haberler

» Yazılarım

» Yazarlar

» İletişim

» Künye

» Bize Yazın

» Bağlantılar

ATATÜRK Diyor Ki;

Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.

YAZAR YAZI

Son kararım…

Son kararım…

10 Temmuz 2014 Perşembe, 09:38

Uğur Dündar /SÖZCÜ

Be­ye­fen­di.
Bi­lim ada­mı…
Dost­la­rı onu “bil­ge in­san, te­va­zu do­lu bir ki­şi­li­k” ola­rak ta­nım­lı­yor.
Çev­re­si­ne gö­re ko­lay ko­lay kız­mı­yor, öf­ke­len­mi­yor, hiç kü­für et­mi­yor.
Hat­ta en zor an­lar­da ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­na mo­ral ve­re­bil­mek ama­cıy­la in­ce es­pri­ler bi­le ya­pı­yor.
Ta­nı­yan­lar onun “i­yi eş, ör­nek ba­ba­” ol­du­ğu gö­rü­şün­de bir­le­şi­yor.
Halk Are­na­sı­’n­da dik­ka­ti­ni­zi çek­miş­tir. Eşin­den bü­yük sev­gi ve say­gıy­la söz edi­yor, onu an­la­tır­ken par­ma­ğın­da­ki yü­zü­ğü­nü ok­şu­yor.
Arap­ça ve İn­gi­liz­ce’yi ana di­li gi­bi ko­nu­şu­yor, ay­rı­ca ile­ri dü­zey­de
Fran­sız­ca ve Fars­ça bi­li­yor.
Bu dil­ler­de eser­le­ri, çe­vi­ri­le­ri
bu­lu­nu­yor.
Bu­na kar­şın Cum­hur­baş­ka­nı­’nın ya­ban­cı dil bil­me zo­run­lu­lu­ğu ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek, al­çak­gö­nül­lü dav­ra­nı­yor.
Adı Do­ğu­’da ve Ba­tı­’da
say­gıy­la anı­lı­yor.
Ulus­lar ara­sı et­kin­lik­ler­de baş­kö­şe­ye otur­tul­du­ğu gi­bi, sö­zü din­le­ni­yor,
öne­ri­le­ri ka­bul gö­rü­yor.
* * * * * *
Ba­zı­la­rı­nın ön­yar­gı­lı yak­la­şım­la­rı­nın ak­si­ne, Bü­yük Ön­der
Ata­tür­k’­e, onun ema­ne­ti olan
la­ik de­mok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­t’­e, Cum­hu­ri­yet dev­rim­le­ri­ne, Ata­türk mil­li­yet­çi­li­ği­nin sim­ge­si olan “Türk Mil­le­ti­” ta­nı­mı­na, üni­ter ya­pı­ya, tek dil ve tek bay­rak esa­sı­na, so­nu­na ka­dar sa­hip çık­ma ka­rar­lı­lı­ğı ser­gi­li­yor.
Hi­la­fet­ten ya­na ol­du­ğu, ta­kiy­ye yap­tı­ğı ve adı­nın ce­ma­at ta­ra­fın­dan si­ya­si par­ti li­der­le­ri­ne em­po­ze edil­di­ği id­di­ala­rı­nı ise ke­sin bir dil­le red­de­di­yor.
“Kürt so­ru­nu mut­la­ka çö­zül­me­si ge­re­ken bir ül­ke ger­çe­ği­di­r”
di­yor ama bu­nun ye­ri ve yön­te­mi­nin ulu­sal uz­la­şı yo­luy­la Mec­lis ça­tı­sı
ol­du­ğu­nu söy­lü­yor.
Ona gö­re dev­le­tin din ko­nu­la­rı­na
as­la mü­da­ha­le et­me­me­si ge­re­ki­yor.
Her­ke­sin inanç ve iba­det öz­gür­lü­ğü­ne sa­hip ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zi­yor ve böy­le­ce Ale­vi yurt­taş­la­rı­mı­zın ce­mev­le­rinin iba­det­ha­ne sa­yıl­ma­sı ta­lep­le­ri­ne des­tek ve­ri­yor.
* * * * *
Ge­zi­’yi yurt­se­ver­lik, Ge­zi genç­li­ği­ne so­pay­la, bi­ber ga­zıy­la yö­ne­len dev­let şid­de­ti­ni ise vah­şet ola­rak yo­rum­lu­yor.
Kim­se­yi öte­ki­leş­tir­mi­yor, se­çil­me­si ha­lin­de her dü­şün­ce ve gö­rüş­ten
yurt­ta­şı­mı­zı ay­rım­sız ku­cak­la­ma­ya
ha­zır­la­nı­yor.
Mez­hep­çi po­li­ti­ka­la­rı kı­na­mak­la kal­mı­yor, ko­nu­mu ne olur­sa ol­sun hiç kim­se­nin mez­hep­çi­lik yap­ma­ya hak­kı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.
Mez­hep­çi kış­kırt­ma­la­rın ve
bu­na da­ya­lı po­li­ti­ka­la­rın Or­ta­do­ğu­’yu kan gö­lü­ne çe­vi­re­ce­ği­ni ve bu­na mut­la­ka dur de­mek ge­rek­ti­ği­ni hay­kı­rı­yor.
“Dev­let­te ce­ma­at ve ta­ri­kat
ya­pı­lan­ma­la­rı­na as­la yer yok­tu­r” di­yor.
* * * * * *
Mu­ha­fa­za­kar ve mü­te­dey­yin bir
çev­re­den ge­li­yor, di­ni ve­ci­be­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­ri­yor.
Ama bir Al­la­h’­ın ku­lu çı­kıp da, onun inan­cı­nı çı­kar­la­rı için
kul­lan­dı­ğı­nı söy­le­ye­mi­yor.
Tam ter­si­ne…
Ya­la­na,
Ta­la­na,
Kul hak­kı, ye­tim hak­kı ye­me­ye,
Yol­suz­luk ve hır­sız­lık ya­pıl­ma­sı­na, ka­mu kay­nak­la­rı­nın hor­tum­lan­ma­sı­na şid­det­le kar­şı
çık­tı­ğı an­la­tı­lı­yor.
Yü­re­ği­nin in­san sev­gi­si ve ada­let duy­gu­suy­la dop­do­lu ol­du­ğu söy­le­ni­yor.
* * * * * *
Ba­sı­nın öz­gür ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ve san­sü­rün as­la ka­bul edi­le­me­ye­ce­ği­ni vur­gu­lu­yor.
Bu ko­nu­da çağ­daş ba­tı de­mok­ra­si­le­ri­ni ve ge­liş­miş de­mok­ra­tik hu­kuk dev­let­le­rin­de­ki uy­gu­la­ma­la­rı ör­nek gös­te­ri­yor.
Hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü ha­ya­ta ge­çir­mek ve yar­gı­ya gü­ven du­yul­ma­sı­nı sağ­la­mak için üze­ri­ne dü­şen tüm so­rum­lu­ğu ye­ri­ne ge­tir­me ta­ah­hü­dün­de bu­lu­nu­yor.
Ka­mu dü­ze­ni­nin an­cak hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü ve yar­gı ka­rar­la­rı­na du­yu­la­cak gü­ven­le sağ­la­na­bi­le­ce­ği­ni ifa­de edi­yor.
Ka­mu gü­cü ve yet­ki­si­nin kin ve in­ti­kam duy­gu­la­rı­nın bir ara­cı ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­nın ya­ra­ta­ca­ğı bü­yük teh­li­ke­le­re dik­kat çe­ki­yor.
* * * * *
Ön­ce­ki ge­ce CHP ve MHP’­nin ya­nı sı­ra top­lam 5 si­ya­si par­ti­nin Cum­hur­baş­ka­nı aday­lı­ğı­nı des­tek­le­dik­le­ri Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu ile yap­tı­ğım rö­por­taj­dan ve onun­la il­gi­li araş­tır­ma­la­rım­dan ak­lım­da ka­lan­lar bun­lar…
Bü­yük il­giy­le iz­le­nen prog­ra­mı bi­ti­rip ote­li­me dön­dü­ğüm­de, uzun uzun dü­şün­düm.
Tay­yip Er­do­ğa­n’­da bu­lun­ma­yan tüm iyi özel­lik­le­rin Ek­mel Be­y’­de var ol­du­ğu­na ka­na­at
ge­tir­dim.
Ve yas­tı­ğa ba­şı­mı ko­yar­ken son ka­ra­rı­mı ver­dim.
“Be­nim oyum Ek­mel Be­y’­e”
de­dim.

Yazarlar

AKP ‘darbeyi’ kapatacak

25 Ekim 2016 Salı, 12:14


AKP ‘suç ortağı' arıyor

Mustafa Ünal /ZAMAN

12 Haziran 2015 Cuma, 09:28


Koalisyona ‘derin devlet’ dokunması!

İhsan ÇARALAN /Evrensel

12 Haziran 2015 Cuma, 09:21


Cumhurbaşkanı azınlık hükümetini engelleyemez

Erhan BAŞYURT/BUGÜN

12 Haziran 2015 Cuma, 09:16


Ya Koalisyon ya Başkanlık...

Eren Erdem/YURT

12 Haziran 2015 Cuma, 08:58


Kırılma noktası!

Güngör Mengi/VATAN

12 Haziran 2015 Cuma, 08:45


AK Parti’yi Kürtler neden terk etti?

İbrahim Kiras/VATAN

12 Haziran 2015 Cuma, 08:42


Ali İsmail…

Bekir Coşkun - Sözcü

23 Ocak 2015 Cuma, 09:34


Bu memleketi çiftliğiniz mi sandınız?

Mehmet Kamış/ZAMAN

14 Ocak 2015 Çarşamba, 09:39


Charlie’ye saldırı Bursa’da protesto edildi

Can Ertan /HABER

14 Ocak 2015 Çarşamba, 08:57


Kobane'den Paris'e emperyalizm ve laiklik

Özgür Şen

14 Ocak 2015 Çarşamba, 08:17


AKP’nin IŞİD çıkmazı

Hüseyin ALİ/Özgür Gündem

14 Ocak 2015 Çarşamba, 08:10


Siyasi etik yasası çıkarılmalı

Serpil Çevikcan/Milliyet

12 Ocak 2015 Pazartesi, 09:37


MİT’in sicili

Gültekin AVCI/BUGÜN

12 Ocak 2015 Pazartesi, 09:17


İslamofobi ve provokasyon

İhsan ÇARALAN /Evrensel

12 Ocak 2015 Pazartesi, 09:11


Seçimi böyle kazandık: “VİCDANEN RAHATSIZIM”

Hüseyin Özay/Taraf

12 Ocak 2015 Pazartesi, 08:32


AKP’nin erkek aklı özgür kadından korkuyor

Zilar STÊRK/Özgür Gündem

12 Ocak 2015 Pazartesi, 08:25


Barışı, ancak özgürlükler besler

Hüda KAYA/Özgür Gündem

12 Ocak 2015 Pazartesi, 08:14


Bilim siyasetin elini öptüğünde...

Cüneyt Ülsever/YURT

11 Ocak 2015 Pazar, 10:19


Sabri Uzun da “cadı avı”na katıldı

Nazlı Ilıcak /BUGÜN

11 Ocak 2015 Pazar, 10:18

Son 20 Yazım

CHP, NEDEN İKTİDAR VE UMUT OLAMIYOR, 7 HAZİRAN VE 1 KASIM SEÇİM SONUÇLARI


AHMET İSVAN, CUMHURİYET ÇINARI VE EFSANE BAŞKAN


GERÇEK VE NAMUSLU SOLCULAR GÖREV YİNE SİZE DÜŞTÜ.


ÇARŞAFI ÇIKARDI, PEÇEYİ ATTI VE GÖZLERİNİ YUMDU!..


12 Eylül Faşizmi unutuldu mu?


Yıllar önce Yasin El Kadı'yı yazmış ve uyarmıştım:KEFİL OLANA KEFİL MİSİNİZ ?


Yıllar önce yazmışım \\\\\'ÇANKAYA SIRAT KÖPRÜSÜ!\\\\\'


Tüm Dostlara Teşekkür…


Erdoğan, haysiyet cellatlığı yapıyor: Bağırdıkça korkuttuğunu, hakaret ettikçe sindirdiğini sanıyor!


Gülen Cemaatinin ‘Altın Nesil’ hedefi:


Endişeliyiz, Kaygılıyız, Hatta Kırgın ve Öfkeliyiz, Ancak Çözümsüz ve Umutsuz Değiliz...


Ülkelerin ve Toplumların Uygarlığı Çocuklarına Yaptığı Yatırımla Anlaşılır.


Kardeşlik Kanla, Barış Sözle Olmaz...


Sayın Başbakan, ‘Marjinal’ değilim ama isyanlardayım


CHP Milletvekilleri Gezi’de Gökkuşağı çocuklarının yanında…


Çapulcu Halkın Okuduğu Şiir!


“İNSANLAR İHANETE TUTSAK” Diyerek Yeniden Merhaba…


Dost Okurlarımdan Kısa Bir Süre İzin İstiyorum.


Sadece İnsan Olmak!


Annemin de Başını Ezerler mi?

Takvim

Pt Sl Çr Pr Cm Ct Pz
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
info@bursabagimsiz.info.tr

Bursa Bağımsız adlı, www.bursabagimsiz.info.tr adresinde yayınlanan işbu web sitesi içerisinde yayınlanan yazınsal ve görsel içeriğin her hakkı saklıdır.

Site içerisinde Güler Buğday dışında yazınsal ve görsel içeriği yayınlanan konuk yayıncıların eserlerinin her türlü hukuksal sorumluluğu konuk yayıncıya aittir. Güler Buğday işbu içerikten ötürü sorumlu tutulamaz.

Copyright © 2022 Bursa Bağımsız